مرحله 1: برای دریافت کد دسترسی و اعتبار سنجی بر روی دکمه کلیک کنید. گرفتن کد دستیابی گوگل

مرحله 2: درج کد دسترسی

مرحله 3