ویدئو های بخش اوزون تراپی

کلینیک درمان درد به آذین

بدون نیاز به عمل جراحی ، با استفاده ار گاز اوزون و جدید ترین روش های درمان درد

 

  دکتر محمد علی جلیلی

جراح و متختصص ارتوپدی

فلوشیپ بیماربهای شانه و زانو از آلمان

بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

 

  دکتر فرهاد صولت پور

آنستزیولوژیست و متخصص درمان دردهای حاد و مزمن

بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

ﺩﺭ ﭘﻮﮐﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﯾﺎ ﺍﺳﺘﺌﻮﭘﺮﻭﺯ، ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻭ ﺷﮑﻨﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﻦ ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﺩﻩ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﯽ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺳﺘﺌﻮﭘﺮﻭﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻋﻼ‌ﻣﺖ ﭘﻮﮐﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ، ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﯽ ﻭ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﭻ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻟﺬﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺯﻧﺎﻥ 50 ﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻮﮐﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ.

ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻮﮐﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ
ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻭ ﺍﺑﺘﻼ‌ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺌﻮﭘﺮﻭﺯ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ.ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻄﺮ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ.ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺎﻥ 65 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ‌ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 65 ﺳﺎﻝ ﮐﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺍﺳﺘﺌﻮﭘﺮﻭﺯ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ.

    کلینیک به آذین | لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی | ازن تراپی | ازون تراپیازن درمانی | اوزون درمانی

{KomentoDisable}

مطالب اوزون تراپی

مطالب اوزون درمانی