ویدئو های بخش اوزون تراپی

کلینیک درمان درد به آذین

بدون نیاز به عمل جراحی ، با استفاده ار گاز اوزون و جدید ترین روش های درمان درد

 

  دکتر محمد علی جلیلی

جراح و متختصص ارتوپدی

فلوشیپ بیماربهای شانه و زانو از آلمان

بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

 

  دکتر فرهاد صولت پور

آنستزیولوژیست و متخصص درمان دردهای حاد و مزمن

بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻭﺭﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ‌ﺗﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻟﭗ‌ﺗﺎﭖ‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻻ‌ﻧﯽ ﻣﺪﺕ ﺑﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎﺭﻭﺭﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ‌ﮔﺬﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﮑﻼ‌ﺕ ﺑﺎﺭﻭﺭﯼ ﻓﻘﻂ ﻟﭗ‌ﺗﺎﭖ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﺪﺍﻧﻨﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺭﺳﯽ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭﻣﻌﺮﺽ ﺍﺷﻌﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻭﺍﯼ ﻓﺎﯼ ﺗﺎﺛﯿﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﯼ ﻣﯽ‌ﮔﺬﺍﺭﺩ. ﻧﮑﺘﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻧﺎﺑﺎﺭﻭﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻭﺍﯼ ﻓﺎﯼ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎﺭﻭﺭﯼ ﺧﺎﻧﻢ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻨﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽ‌ﮔﯿﺮﺩ. ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﺳﻮﺋﺪﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﻫﻢ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯽ‌ﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺤﯿﻂ‌ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺷﻌﻪ ﻭﺍﯼ ﻓﺎﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﻭﺭ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

    کلینیک به آذین | لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی | ازن تراپی | ازون تراپیازن درمانی | اوزون درمانی

{KomentoDisable}

مطالب اوزون تراپی

مطالب اوزون درمانی