ویدئو های بخش اوزون تراپی

کلینیک درمان درد به آذین

بدون نیاز به عمل جراحی ، با استفاده ار گاز اوزون و جدید ترین روش های درمان درد

 

  دکتر محمد علی جلیلی

جراح و متختصص ارتوپدی

فلوشیپ بیماربهای شانه و زانو از آلمان

بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

 

  دکتر فرهاد صولت پور

آنستزیولوژیست و متخصص درمان دردهای حاد و مزمن

بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

اوزون تراپی

)روش تجزیه و تحلیل داده ها

برای پاسخ به سوالات پژوهش و تحلیل فرضیات در این فصل از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. پس از جمع آوری اطلاعات، با استفاده از نرم افزارهای Spss & Jmp اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. از روش های توصیفی مانند فراوانی، میانگین، انحراف معیار، کجی و.. برای توصیف داده ها و در راستای تحلیل داده ها و بررسی فرضیات پژوهش از روش های همبستگی و تحلیل رگرسیون چند چندگانه استفاده گردید، که در فصل 4 به توضیح آنها پرداخته شده است.

 

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل آماری داده ها

 

 

1-4) مقدمه

 

   در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده های پژوهش پرداخته شد.

   برای پاسخ به سوالات پژوهش و تحلیل فرضیات در این فصل از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید.

   پس از جمع آوری اطلاعات، با استفاده از نرم افزارهای Spss & Jmp اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. در راستای تحلیل داده ها و بررسی فرضیات پژوهش از روش های همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده گردید ، که در این فصل به توضیح آنها پرداخته شده است.

 

 

2-4) تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها

       

جدول 4-1)فراوانی نمونه ها بر اساس جنس ، سن وتحصیلات

 

 

جنس

سن

میزان تحصیلات

 

مرد

زن

40

>41

کارشناسی و بالاتر

پایین تر

از کارشناسی

تعداد

146

144

102

188

97

193

جمع کل

290

290

290

 

 

 

 جدول 4-2)فراوانی نمونه ها بر اساس جنس و نوع بیماری

 

نوع بیماری

 

جنس

کمر درد

میگرن

پا درد

دست درد

آرتروز

رماتیسم

 

نوع بیماری

 

 

جمع کل

مرد

39

31

21

18

27

10

146

زن

40

22

30

20

27

5

144

تعداد

79

53

51

38

54

15

290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول4-3)آمار توصیفی مربوط به متغیر های مستقل و وابسته

 

 

تعداد

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

میانگین

انحراف استاندارد

واریانس

کجی

کشیدگی

عدد آماری

عدد آماری

عدد آماری

عدد آماری

خطای استاندارد

عدد آماری

عدد آماری

عدد آماری

خطای استاندارد

عدد آماری

خطای استاندارد

تاب آوری

290

11

99

87/55

044/1

773/17

876/315

027/0

143/0

262/0-

285/0

کیفیت زندگی

290

35

126

84/79

983/0

739/16

210/280

415/0-

143/0

021/0

285/0

بعد جسمانی

290

7

34

28/21

333/0

678/5

237/32

359/0-

143/0

357/0-

285/0

بعد روانی

290

6

31

30/18

281/0

778/4

828/22

398/0-

143/0

323/0

285/0

بعد اجتماعی

290

3

15

19/9

176/0

002/3

014/9

149/0

143/0

843/0

285/0

بعد محیطی

290

10

40

90/24

330/0

613/5

509/31

324/0-

143/0

114/0

285/0

مدت درد

290

1

420

04/67

923/3

804/66

729/4462

323/2

143/0

161/7

285/0

شدت درد

290

1

10

94/5

117/0

998/1

990/3

209/0-

143/0

633/0-

285/0

 

 

 اوزون درمانی | ازن درمانی | ازن تراپی | ازن درمانی

  لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی

 

مطالب اوزون تراپی

مطالب اوزون درمانی