01 84 39 22
اوزون درمانی

کلینیک درد به آذین

 درمان درد های مفاصل
زانو ، کمر ، شانه
با تزریق گاز اوزون

دکتر محمد علی جلیلی
ارتوپد ، جراح و متخصص استخوان و مفاصل
درمان بيماري هاي زانو و شانه و آسيب هاي ورزشي

تهران ، خیابان اندرزگو


اوزون تراپی

اوزون تراپی

 

کلینیک درد به آذین

 درمان دردهاي حاد و مزمن ، آرتروز زانو ، ديسك كمر، دردهاي عضلاني اسكلتي ، خار پاشنه

با استفاده از جديدترين و به روزترين روش دنيا 
روشي نوين در كننرل و بهبود درد وآرتروز و جلوگيري از پيشرفت بيماري

دکتر محمد علی جلیلی
ارتوپد ، جراح و متخصص استخوان و مفاصل
درمان بيماري هاي زانو و شانه و آسيب هاي ورزشيجهت دیدن کلیپ های مربوط به توضیحات دکتر و  نظرات بیمارانی که در کلینیک به آذین از روش تزریق گاز اوزون استفاده کرده اند

اوزون تراپی

با توجه به جدول 5-3 در توزیع نمره های آزمودنی های مورد مطالعه در پرشنامه های تاب آوری و کیفیت زندگی و شاخص های مختلف توصیفی اعم از میانگین، انحراف معیار، شاخص های کجی و کشیدگی آنها نشان می دهد که توزیع نمره های گروه نمونه به توزیع نرمال میل دارد.

جدول4-4)میانگین و خطای استاندارد میانگین مربوط به متغیرهای مستقل به تفکیک جنس، سن و میزان تحصیلات

 

 

 

 

تاب آوری

شدت درد

مدت درد

جنس

مرد

5/1 ± 1/57

2/0 ± 8/5

4/5 ± 64

زن

4/1 ± 7/54

2/0± 1/6

7/5 ± 1/70

سن

40

9/1 ± 2/58

2/0± 8/5

3/4 ± 8/42

>40

2/1 ± 6/54

1/0± 6

4/5 ± 1/80

میزان

تحصیلات

پایین تر از کارشناسی

3/1 ± 7/55

2/0± 6

5/5 ± 70

کارشناسی و بالاتر

8/1 ± 2/56

2/0± 8/5

3/4 ± 2/61

میانگین کل

1 ± 9/55

1/0± 9/5

9/3 ± 67

 

 

جدول4-5) میانگین و خطای استاندارد میانگین متغیرهای وابسته به تفکیک جنس، سن و میزان تحصیلات

 

 

جسمانی

روانی

اجتماعی

محیطی

کیفیت زندگی

جنس

مرد

5/0 ± 5/21

4/0 ± 4/18

2/0 ± 11/9

4/1 ± 8/79

5/0 ± 8/24

زن

5/0 ± 1/21

4/0 ± 2/18

3/0 ± 3/9

4/1 ±  9/79

5/0 ± 25

سن

40

6/0 ± 4/22

5/0 ± 6/18

3/0 ± 6/9

6/1 ± 4/82

6/0 ± 4/25

>40

4/0 ± 7/20

4/0 ± 2/18

2/0 ± 9

2/1 ± 5/78

4/0 ± 6/24

 

میزان

تحصیلات

 

پایین تر از کارشناسی

4/0 ± 7/20

4/0 ± 1/18

2/0 ± 9

3/1 ± 78

4/0 ± 1/24

کارشناسی و بالاتر

5/0 ± 5/22

4/0 ± 7/18

3/0 ± 5/9

4/1 ± 5/83

5/0 ± 5/26

میانگین کل

3/0 ± 3/21

3/0 ± 3/18

2/0 ± 2/9

3/0 ± 9/24

1/0 ±  8/79

 

جدول4-6) میانگین و خطای استاندارد میانگین متغیرهای مستقل به تفکیک نوع بیماری

 

 

 

 

تاب آوری

شدت درد

مدت درد

کمردرد

7/1 ± 1/56

2/0 ± 11/6

7/8 ± 4/70

میگرن

9/2 ± 7/54

3/0 ± 28/6

9/8 ± 1/81

پا درد

7/2 ± 7/56

3/0 ± 4/5

9/6 ± 8/48

دست درد

3/3 ± 4/56

3/0 ± 3/6

7/7 ± 9/48

آرتروز

2/0 ± 4/55

2/0 ± 9/5

5/10± 2/85

رماتیسم

4/4 ± 7/56

6/0 ± 3/5

3/9 ± 1/42

میانگین کل

1 ± 9/55

1/0 ± 9/5

9/3 ± 67

 

 

جدول4-7) میانگین و خطای استاندارد میانگین متغیرهای وابسته به تفکیک نوع بیماری

 

 

جسمانی

روانی

اجتماعی

محیطی

کیفیت زندگی

کمردرد

7/0 ± 9/20

5/0 ± 5/18

3/0 ± 5/9

6/0 ± 1/25

8/1 ± 80

میگرن

9/0 ± 6/21

6/0 ± 1/17

4/0 ± 3/8

8/0 ± 1/25

4/2 ± 78

پا درد

7/0 ± 8/21

7/0 ± 8/18

5/0 ± 5/9

9/0 ± 9/24

5/2 ± 2/81

دست درد

1/1 ± 3/20

9/0 ± 5/17

5/0 ± 5/8

1 ± 5/8

2/3 ± 6/75

آرتروز

6/0 ± 8/21

5/0 ± 1/19

3/0 ± 6/9

6/0 ± 1/26

9/1 ± 9/82

رماتیسم

4/1 ± 5/21

3/1 ± 6/19

9/0 ± 9/9

5/1 ± 4/23

3/4 ± 9/80

میانگین کل

3/0 ± 3/21

3/0 ± 3/18

2/0 ± 2/9

3/0 ±9/24

9/0 ± 8/79

 

 اوزون درمانی | ازن درمانی | ازن تراپی | ازن درمانی

  لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی

 

درباره ما درد

اوزون تراپی

کلینیک تخصصی به آذین، اوزون تراپی درمان درد های مفاصل (زانو ، کمر ، شانه ) با تزریق گاز اوزون دکتر محمد علی جلیلی ارتوپد ، جراح و متخصص استخوان و مفاصل فوق تخصص زانو و آسیب های ورزشی

آدرس کلینیک درد

تهران ، اندرزگو ، بعد از مرکز خرید سانا ، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)

تلفن بخش درمان درد

01 84 39 22  021

instagram telegram

اوزون تراپی