ویدئو های بخش اوزون تراپی

کلینیک درمان درد به آذین

بدون نیاز به عمل جراحی ، با استفاده ار گاز اوزون و جدید ترین روش های درمان درد

 

  دکتر محمد علی جلیلی

جراح و متختصص ارتوپدی

فلوشیپ بیماربهای شانه و زانو از آلمان

بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

 

  دکتر فرهاد صولت پور

آنستزیولوژیست و متخصص درمان دردهای حاد و مزمن

بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

اوزون تراپی

تحقیقات داخلی

   اصلانخانی (1382)تاثير تمرين درماني در آب بر تعادل ايستا و پوياي سالمندان ،مقايسه تمرينات اختلالي و غيراختلالي تمرينات تعادلي مي تواند ميزان افتادن در سالمندان را كاهش دهد. طبق اصل اختصاصي بودن تمرين، انجام برنامه هاي تمريني اختلالي مشابه شرايط واقعي مي تواند به نارسايي هاي حسي و حركتي مرتبط با افزايش سن كمك كند. همچنين، استفاده از برنامه هاي تمريني در آب مي تواند محدوديت هاي اجرايي را كاهش دهد. لذا هدف از تحقيق حاضر مقايسه اثربخشي تمرينات تعادلي اختلالي و غير اختلالي در آب بر قابليت هاي تعادل ايستا و پوياي زنان سالمند است. روش تحقيق حاضر از نوع نيمه تجربي با طرح پيش آزمون، پس آزمون با گروه كنترل است. بدين منظور 37 زن سالمند با دامنه سني 80-65 به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و از طريق گمارش تصادفي، به گروه هاي آزمايشي اختلالي(12=n)، غير اختلالي(12=n) و كنترل(13=n) تقسيم شدند. از تمامي آزمودني ها قبل و پس از دوره تمريني، با استفاده از دستگاه تعادل سنج بايودكس آزمون ثبات قامتي به دو صورت ايستا و پويا اجرا شد. به منظور تحليل يافته ها از آزمون هاي تحليل واريانس، t  همبسته و t  مستقل استفاده شد. يافته ها: تمرين اختلالي بر همه شاخص هاي تعادل ايستا و پويا بهبود معناداري ايجاد نمود(05/0>P). همچنين تمرين غير اختلالي فقط بر شاخص نوسان مياني- جانبي(ML) در هر دو نوع تعادل ايستا و پويا تاثير معنادار نداشت(05/0<P). علاوه بر آن نتايج نشان داد تمرين اختلالي در مقايسه با تمرين غير اختلالي تاثير بيشتري بر بهبود تمامي شاخص هاي تعادل ايستا و پويا داشته است(05/0>P). يافته هاي تحقيق حاضر، اصل اختصاصي بودن تمرين را مورد  تاييد قرار داد. تحقيق حاضر همخوان با برخي تحقيقات گذشته ثابت نمود تمرينات تعادلي مي توانند باعث بهبود تعادل شوند، اما اين گونه تمرينات براي بهبود سازگاري هاي عصبي عضلاني ويژه تعادل، به حد كافي اختصاصي نيستند. لیپوساکشن بنابراين، تمرينات اختلالي مي توانند پاسخ هاي جبراني قامتي در اثر اختلال بيروني را فعال كرده و در نتيجه خطر افتادن را كاهش دهند.(18).صمدی پور ، اخوتیان ، کهریزی (1382)به بررسی سه روش تمرين درماني بر شدت درد و درصد ناتواني افراد مبتلا به كمردرد مكانيكي مزمن.از طرح اجراي اين تحقيق ارزيابي سه روش متداول ورزش درماني در بيماران مبتلا به کمردرد و مطالعه چگونگي تاثير هر يک از اين ورزش ها بر شدت درد و درصد ناتواني ناشي از کمردرد است.اين مطالعه به صورت کارآزمايي باليني بر روي 25 بيمار مبتلا به کمردرد مزمن مکانيکي با شرايط شغلي يکسان انجام شد. ميزان شدت درد توسط جدول ارزيابي عددي درد، و درصد ناتواني ناشي از کمردرد توسط پرسشنامه اوسوستري مورد ارزيابي قرار گرفت. ميزان اعتبار داده ها نيز بوسيله آزمون کندال محاسبه شد. افراد مورد تحقيق به سه زير گروه تقسيم شدند به گونه اي که ميانگين متغيرها در سه گروه، اختلاف معني داري با يکديگر نداشتند.

 

 

     لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی | بادی جت |لیپوست

 {KomentoDisable}

مطالب اوزون تراپی

مطالب پزشکی

مطالب اوزون درمانی