ویدئو های بخش اوزون تراپی

کلینیک درمان درد به آذین

بدون نیاز به عمل جراحی ، با استفاده ار گاز اوزون و جدید ترین روش های درمان درد

 

  دکتر محمد علی جلیلی

جراح و متختصص ارتوپدی

فلوشیپ بیماربهای شانه و زانو از آلمان

بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

 

  دکتر فرهاد صولت پور

آنستزیولوژیست و متخصص درمان دردهای حاد و مزمن

بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

کمردرد

تعددي درکشورهاي مختلف، رابطهاي قـوي بین علائم جسمی و بیماريهاي روانی نشان داده اند. اختلالات جسمی متوسط و شدید با اختلالات روانی همراه بوده و رابطهاي خطی بین تعداد علائم غیر قابل توجیه پزشکی (یعنی علائمی که علت پاتولوژیک کافی براي آنها وجود ندارد) و اختلال روان پزشکی وجود داشته است. در این مطالعات، علائم غیرقابل توجیه پزشکی، شایعتر از علائمی بودند که توجیه پزشکی داشتند. شیوع و ماهیت

 کمردرد ، درمان کمردرد با روشی مدرن

این اختلالات، بستگی به سن و جنس بیماران و ماهیت بخش تخصصی دارد(1 .( یکی از زمینه هاي کنش بینابینی جسم و روان، کمر است.کمردرد وناتوانی ناشیازآن شیوع جهانیدارد و در بسیاري ازکشورهاي صنعتی به صورت اپیدمی درآمده است(2.(شیوعکمردردرا70 تا85 درصد ذکرکردهاند(3 .( یک پنجم مراجعین به پزشکان مختلف خواستار کاهش درد کمرشان میباشند(4 .(این درد شایعترین شکایت بیماران مراجعه کننده به درمانگاههاي ارتوپدي است، به طوري که بدون در نظر گرفتن تصادفات، یک سوم بازنشستگی زودرس ومحدود شدن فعالیتها است(9-5 .( گرچه کمردرد ممکن است به علت پارکی دیسک بین مهرهها، نابهنجاريهاي مادرزادي ستون فقرات، یا کشیدگی رباط ماهیچههاي کمر باشد، ولی بسیاري از موارد علت آن روان- تنی(سایکوسوماتیک) است(9 .( یعنـی عوامل روانـی موجب آسیب جسمانـی کمـر، یـا تشدید آن میشوند(19-10 .(جسمانی سازي، اضطراب، افسردگی، سوءمصرف مواد و اختلالات شخصیت شایعترین مواردهمراه باکمردردعنوان شدهاند(10،18،19 .( کمردرد مزمن وضعیت پیچیدهاي است که علل متفاوتی دارد. اگرچه در بسیاري از موارد آسیب ساختمانهاي مربوط به ستون فقرات موجب شروع کمردرد میشود، عوامل روانی فرد را مستعد به مزمن شدن ناتوانی ناشی از کمر درد و عدم پاسخ به درمان میکنند (20 تا 22 .( درمان کمردرد بسته بهعامل ایجادکننده آن متفاوت است. عدم تشخیص صحیح عامل درد منجربه مراجعات مکرر بیماران به پزشکان مختلف و صرف وقت و هزینه فراوان میگردد. همچنین، اختلالات روانپزشکی علت شایعی براي عدم همکاري کافی با درمانهاي پزشکی بوده و به استفاده نامتناسب از خدمات طبی میانجامد. ممکن است نیاز به درمان روان پزشکی داشته باشد. همچنین مسائل روان شناختی ممکن است با رفتارها و سبک زندگی خاصی که زمینهساز یا تشدید کننده بیماري جسمی هستند مربوط باشد(1 .(بنابراین توجه به این موضوع که اختلالات روانی ممکن است با کمردرد همراه بوده و حتی عامل ایجاد کننده آن باشد، به اتخاذ روشهاي درمانی مناسب و پیگیريهاي جديتر منجر خواهد شد. هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت روانی در دو گروه از افراد مبتلا به کمردرد با ضایعه مشخص جسمانی منجر به رادیکولوپاتی و افراد مبتلا به کمردرد بدون یافتههاي بالینی و پاراکلینیکی میباشد.

 

لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی

مطالب اوزون تراپی

مطالب اوزون درمانی