ویدئو های بخش اوزون تراپی

کلینیک درمان درد به آذین

بدون نیاز به عمل جراحی ، با استفاده ار گاز اوزون و جدید ترین روش های درمان درد

 

  دکتر محمد علی جلیلی

جراح و متختصص ارتوپدی

فلوشیپ بیماربهای شانه و زانو از آلمان

بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

 

  دکتر فرهاد صولت پور

آنستزیولوژیست و متخصص درمان دردهای حاد و مزمن

بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی

پیگیری

با در نظر گرفتن تأثیر اولیه رنگ در ذهن، تمام شرکت کنندگان از بین رفته و درخواست شدند تا 24 ساعت بعد مجددا مجددا به محلول دندان پیش از سایه و ارزیابی حساسیت دندان پاسخ دهند. سپس سایه های دندانی با استفاده از کرومات متر (CR-400، Minolta) که قبلا شرح داده شده بود، ثبت می شود و حساسیت دندان ها با استفاده از مقیاس VAS از 0 تا 10 مورد بررسی قرار گرفت.
کاربرد ازن تراپی در دندان پزشکی  (4)

تحلیل آماری {ازن تراپی}

یکی از محققان (M.K.A.O.)، اختصاص دادن بیماران به مداخلات و سفید کردن دندان ها، در حالی که تمام اندازه گیری های سایه و ارزیابی حساسیت دندان توسط یکی دیگر از محققین (A.A.A.N.) انجام شد که از روش سفید کننده کور بود. قابلیت اطمینان درونگرایان با ثبت 18 اندازه گیری سایه تکراری از سوی یک پژوهشگر و کاپا مورد توجه کافی قرار گرفت (θ = 0.91؛ تقریبا کامل)، به این ترتیب، ثابت می شود که توافق درون آزمونگر روش های استاندارد ارزیابی شده است.برای انجام تجزیه و تحلیل داده ها برای مطالعه فعلی، نرم افزار کامپیوتری SPSS (بسته بندی آماری برای علوم اجتماعی، v19.0؛ IBM، Armonk، NY، USA) مورد استفاده قرار گرفت. برای مقایسه مقادیر سایه قبل و بعد از سفید کردن در هر گروه، تست t-test انجام شد. تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) برای مقایسه مقادیر سایه بین گروهها انجام شد. برای مقایسه های اضافی مقادیر سایه بین گروه ها در ابتدای و پس از سفید کردن، آزمایش Post-hoc انجام شد. سطح معنیدار آماری در سطح معنی داری 05/0 p <، با فاصله اطمینان 95٪ تعیین شد. تجزیه و تحلیل محاسبات قدرت پس از آن براساس معنی حساسیت و انحراف استاندارد برای محاسبه توان واقعی (G * Power، version 3.1.9.3؛ دانشگاه Heinrich-Heine، Düsseldorf، Germany) 25 انجام شد.

نتایج {ازون تراپی}

این تحقیق در گروه پروتزهای دندانی دانشگاه اردن (سپتامبر 2016 تا مارس 2017) صورت گرفت. از ابتدا 69 بیمار مورد بررسی، 24 مورد از مطالعه حذف شدند. دلایل خروج از شرکت کنندگان در شکل 1 داده شده است. مجموعا 270 دندان فوقانی در 45 نفر شرکت کننده در نهایت گنجانده شده و مورد مطالعه قرار گرفته است. سن شرکت کنندگان بین 19 تا 33 سال (میانگین ± SD = 25 ± 4 سال) بود. در هر گروه 8 نفر از اعضاء زن بودند.

حساسیت سفید کننده {ازن تراپی}

جدول 1 نشان دهنده ابعاد و انحراف معیار سطوح حساسیت دندان است و ضرایب ضخامت ویتا و L * a * b * را در بین گروههای مطالعه در ابتدای مطالعه و پس از توالی های سفید کننده نشان می دهد. هیچکدام از دندانها در این آزمایش بالینی تحت تاثیر حساسیت در آغاز قرار نگرفتند. با این وجود گروه 1 (اولوز، پس از آن H2O2 سفید کننده) و 3 (H2O2 تنها کنترل) برخی از حساسیت ها پس از سفید شدن را نشان دادند (001/0 p <) (جدول 2). از سوی دیگر، دندان ها در گروه دوم (اول H2O2، سپس سفید شدن ازن) حساسیت بالایی را نشان نمی دادند. با توجه به حساسیت سفید شدن، تجزیه و تحلیل قدرت پس از آن منجر به سطح معقولی (> 99.7٪) برای تشخیص تفاوت بالینی مرتبط بین نتایج سه سوزن مطالعه شد. در نهایت، گروه 1 تفاوت معنیداری با گروه 2 و 3 در مورد نهایی سایه ویتا کلاسیک و L نهایی * و b * ارزش سایه (P> 0.05) (جدول 4). در مقابل، گروه 1 در مقایسه با گروه 2 (002/0 = P) و 3 (005/0 = p) نشان داد که مقادیر سایه * (سایه های تیره) بالاتر از نهایی است. همچنین، گروه 2 نهایی سایه روشن تر ویتا کلاسیک بود (p = 0.029) و مقدار L * سایه نهایی بالاتر (سایه روشن تر) (P = 0.04) نسبت به گروه 3. بنابراین، سفید کننده با H2O2 سپس ازن از سفید کردن دندانها با H2O2 تنهایی تولید سایه روشن تر بود . گروه های 2 و 3 به طور معنی داری در مقادیر نهایی a * و b * (05/0> p) تفاوت معنیداری (جدول 4).


عوارض ناخواسته و عوارض

به غیر از حساسیت های سفید مشاهده شده در گروه های 1 و 3 (این به عنوان یک عارضه جانبی قابل پیش بینی و مشترک در نظر گرفته شد)، ما هیچ مضرات و یا اثرات ناخواسته رعایت نمی کند، نه با یکی از مواد مورد استفاده و نه در هر یک از گروه های مطالعه در مطالعه حاضر هیچکدام از حساسیت های بالایی مشاهده شده غیرقابل تحمل محسوب می شدند.

ازن درمانی | اوزون درمانی | اوزن درمانی

ازن تراپی | اوزون تراپی | اوزن تراپی

لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی

منبع : وب سایت خارجی

{KomentoDisable}

مطالب اوزون تراپی

مطالب اوزون درمانی