جهت دیدن کلیپ های مربوط به نظرات بیمارانی که در کلینیک به آذین از روش تزریق گاز اوزون استفاده کرده اند

کلیک کنید

کلینیک درد به آذین

درمان درد بدون عمل جراحی
ادرس کلینیک
درمان درد با جراحی
کلیپپ های نظرات بیماران
دکتر محمد علی جلیلی
دکتر در صدا و سیما

کلینیک درد به آذین

درمان درد بدون عمل جراحی
درمان درد با جراحی
دکتر محمد علی جلیلی
کلیپپ های نظرات بیماران
دکتر در صدا و سیما
ادرس کلینیک

مصاحبه با بیمارانی که در کلینیک به آذین بر روی نواحی درد تزریق گاز اوزون صورت گرفته است

تماس با کلینیک