دکتر فاطمه اذرتاش :

راهکارهایی هستند برای این که جلوی این مشکل را بگیریم.
مهم است که در دوران کودکی بچه ها از تربیت جنسی برخوردار شوند. به آن ها بیاموزیم هر گونه لمس، بوسیدن، در آغوش کشیدن که حس نامطلوبی در آنان به وجود آورد مانع آن شوند . به بچه ها لازم است نه گفتن قاطع را بیاموزیم. اگر بزرگتر ها و يا دوستانشان به آنان می گویند که بیا بازی کنیم به هر بازی تن ندهند. نقاط خصوصي خود را بشناسند، به بچه ها آموزش دهيد کسی حق ندارد به ارگان جنسی آن ها دست بزند.
خانواده ها مهارت های زندگی و احترام به دیگران، حل مسئله را به بچه ها یاد بدهند. با توجه به سن و سطح درك  کودکان خانواده باید مهارتهاي مختلف را به كودك آموزش دهند يكي از اين مهارتها قاطعیت است تا كودك بتواند با شهامت نه بگويد. همچنین باید عزت نفس را در كودكان خود ايجاد و بپرورانيم تا خودارزشمندی كودك پایین نباشد و تن به هر مسئله ای ندهد.

    کلینیک به آذین | لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی | ازن تراپی | ازون تراپیازن درمانی | اوزون درمانی

{KomentoDisable}