تهران ، فرمانیه، اندرزگو
بعد از مرکز خرید سانا، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)
02122398401
info@behazinclinic.com
شنبه - پنچ شنبه 15 الی 22
جمعه تعطیل

اوزون تراپی | نقاط موجود در کف پا

به طور كلي در كف پا، سه نقطه وجود دارد كه نقاط اصلي تحمل كننده وزن هستند . آنها عبارتند از :

1.زير استخوان پاشنه:

 1. زير انتهايي تحتاني اولين استخوان كف پايي.
 2. زير انتهايي تحتاني پنجمين استخوان كف پايي.

حال اگر اين سه نقطه را به هم وصل كنيم، مثلثي حاصل مي شود كه اضلاع آن در واقع همان قوسهاي پا هستند.

به کاهش ارتفاع قوس داخلی پا صافی کف پاگفته می شود.

درهرپا سه قوس وجود دارد:

 1. قوس طولی ميانی .(Medial longitudinal
 2. قوس طولی خارجی . (Lateral longitudinal)
 3. قوس عرضی(Transverse)


تقسيم بندی کف پای صاف:

 1. کف صاف به خارج چرخيده.(pes plan valyus)
 2. به سمت داخل خم و به خارج چرخيده.
 3. قوس دارطبيعی و به سمت خارج چرخش پيداکرده. (Valyus Foot)

نقاطی در پا وجود دارد که وزن بدن از آن نقطه به زمين انتقال می يابد:

 1. پاشنه« علت ضخامت پاشنه فشاری است که برآن وارد می شود».
 2. انتهای متاتارس اول
 3. انتهای متاتارس پنجم

اتصال آنها که تشکيل دهنده يک مثلث (Arch) می باشند.

خصوصيات قوس پا: قوس ها دارای انعطاف پذيری بوده وتحرکی که در قوس وجود دارد« حالت تعادل دارند».

 1. ثبات پا وتحمل فشار« پريدن از بالابه سمت پائين».


 عوامل ثبات دهنده قوس طولي

الف: عوامل استخواني مخصوصاً شكل مفصل قاپي- ناوي

ب: رباطهاي حمايت كننده:

ج: نيام كف پايي

د: عضلات اينترينسيك به طور مستقيم وعضلات اكسترينسيك به طور غير مستقيم موجب ثبات قوس طولي مي شوند.

عواملي كه منجر به كاهش ارتفاع قوس طولي داخلي مي شوند:

پيچش درشت ني به سمت داخل1.

2.دور شدن جلو پا از خط وسط.

صافي كف پا را مي توان در  درجات زير رده بندي كرد:

 درجه اول

الف: تغيير شكل وضعيتي: در اين نوع، فرد مي تواند وضعيت خود وتغيير شكل را اصلاح كند.

ب: مرحله انتقال: دراين نوع، ممكن ايت تغييراتي در عضلات ورابطها مشاهده شود. هم چنين گاهي موارد جا به جاي استخواني وجود دارد. در اين نوع، ممكن است با دادن وضعيت به پا درد از بين نرود.

 درجه دوم

در اين مرحله: تغييرات جزئي در استخوان ها مشاهده مي شود. كوتاهي عضلات وگرفتگي آنها نيز ديده مي شود واصلاح كامل غير ممكن است .

 درجه سه

در اين نوع، استخوانها تغيير شكل يافته اند . تغيير شكل مفاصل كاملاً مشخص است وبه صورت ثابت در مي آيد.

تماس با کلینیک