تهران ، فرمانیه، اندرزگو
بعد از مرکز خرید سانا، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)
02122398401
info@behazinclinic.com
شنبه - پنچ شنبه 15 الی 22
جمعه تعطیل

اوزون تراپی,درمان دیسک کمر, اثرات‌ گرافت‌ استخواني‌

 اثرات‌ گرافت‌ استخواني‌ بر روي‌ رفتار بيومكانيك‌ مهره‌ها

 مطالعاتي‌ در سال‌ 2001 بوسيله‌  Rohmann  در مورد تأثير گرافت‌ استخواني‌ بر روي‌ رفتار بيومكانيكي‌ مهره‌ها انجام‌ گرفت‌ در اين‌ تحقيق‌ يك‌ مدل‌ سه‌ بعدي‌ غيرخطي‌ با توجه‌ به‌ اطلاعات‌ كمي‌ كه‌ در مورد سايز پيوندهاي‌ استخواني‌ موجود بود با استفاده‌ از روشهاي‌  FEM  تحليل‌ شده‌ منطقه‌ و موقعيت‌ پيوندهاي‌ استخواني‌ مختلف‌ و متفاوت‌ مي‌باشد و كيفيت‌ پيوندهاي‌ استخواني‌ در اين‌ تحقيق‌ مهم‌ است‌ پس‌ از ايجاد مدل‌ سه‌ بعدي‌ مدل‌ با توجه‌ به‌ تأثير گياماتها و بوسيله‌ نرم‌افزار ABAQUS  بر روي‌ مهره‌هاي‌  L3 , L2  مورد بررسي‌ قرار گرفت‌. مدول‌ الاستيك‌ در اين‌ مدل‌ برابر با  MP  110000 كه‌ مدول‌ تيتانيوم‌ مي‌باشد درنظر گرفته‌ شده‌ و همچنين‌ مدل‌ با همان‌  NM  5/7 در صفحه‌  Sogital  بارگذاري‌ شد.

 چهار حالت‌ در اين‌ بررسي‌ داريم‌ كه‌ در شكل‌ نشان‌ داده‌ شده‌ است‌.

 A  - گرافت‌ به‌ صورت‌ مايل‌ قرار گرفته‌ است‌.

 B  - نزديك‌ به‌ قسمت‌  Dorsal  و نزديك‌ خار مهره‌اي‌ قرار دارد.

 C  - در محور طولي‌ صفحه‌  Sogiral  قرار دارد.

 D  - نزديك‌ به‌ قسمت‌ شكمي‌ قرار گرفته‌ است‌. طبق‌ شكل‌

 مقايسه‌ بين‌ چهار حالت‌ تحت‌ همان‌  Bending  برابر با  Nm  5/7 در حالتهاي‌ Righ laterol Bending  و  flextion  انجام‌ گرفته‌ است‌.

 ممان‌ وارد شده‌ براي‌ تمام‌ حالتها يكسان‌ و برابر با  N.m  5/7 مي‌باشد همانطور كه‌ در نمودار و شكل‌ مي‌بينيم‌ در حالت‌ ضمن‌ جانبي‌ ماكزيمم‌ ضمناً تماسي‌ در  D  كاهش‌ مي‌يابد  و در حالت‌  flextion  نيز فشار تماسي‌ در  B  كمترين‌ مقدار را به‌ خود اختصاص‌ مي‌دهد.

 شكل‌ زير تنش‌ ون‌ مانيزز پيوندهاي‌ استخواني‌ را در موقعيت‌هاي‌ مختلف‌ با همان‌  N.m  5/7 در مهره‌  L3  نشان‌ مي‌دهد. به‌ طور كلي‌ ماكزيمم‌ تنش‌ ون‌ مايزز براي‌ گرافت‌هاي‌ استخواني‌ بين‌  Mpa  7/3 تا  Mpa  2/7 تعيين‌ شد و اين‌ نتيجه‌ نيز حاصل‌ گشت‌ كه‌ پيوندهاي‌ بزرگتر با سفتي‌ كمتر از جنبه‌هاي‌ مكانيكي‌ ارجحيت‌ و برتري‌ دارند.

 

 

   کلینیک به آذین | لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی | ازن تراپی | ازون تراپیازن درمانی | اوزون درمانی

{KomentoDisable}

تماس با کلینیک