تهران ، فرمانیه، اندرزگو
بعد از مرکز خرید سانا، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)
02122398401
info@behazinclinic.com
شنبه - پنچ شنبه 15 الی 22
جمعه تعطیل

اوزون تراپی|تمرين استقامتي تركيبي آب و خشكي

اوزون تراپی

پیشرفت های قابل توجهی نیز در اسپاسم، خستگی، ناتوانی، و مشاهده شد. و در نتیجه این یافته ها، یک برنامه ور ورزشی آب درمانی باعث بهبود درد، اسپاسم، ناتوانی، خستگی، افسردگی، و استقلال در بیماران مبتلا به MS شده است.از آزمون VAS میزان درد به کمتر از 4 رسیده بود.بندیک و همکاران (2001) تاثير هشت هفته تمرين تركيبي آب - خشكي بر قدرت اندام تحتاني و سرعت راه رفتن مردان سالمند.در اين مطالعه ي نيمه تجربي 16 مرد سالمند با ميانگين و انحراف سني 2.74±62.75 سال در دو گروه كنترل(9 نفر) و تجربي(7 نفر) به عنوان آزمودني شركت كردند. گروه تمرين به مدت هشت هفته(دو جلسه در هفته)، در برنامه ي تمرين استقامتي تركيبي آب و خشكي(به طور متناوب يك جلسه در آب و يك جلسه در خشكي) شركت كردند در حالي كه گروه كنترل به زندگي عادي خود ادامه دادند. لیپوساکشن قبل و بعد از اعمال برنامه ي تمرين از هر دو گروه كنترل و تجربي آزمون برخاستن از صندلي براي سنجش قدرت عضلات اندام تحتاني و سرعت راه رفتن در مسيري 10 متري به عمل آمد. از آزمون t وابسته به منظور ارزيابي تغييرات درون گروهي و آزمون t مستقل جهت مقايسه بين دو گروه در سطح معناداري 05/0 استفاده شد(34).

 

 

     لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی | بادی جت |لیپوست

 {KomentoDisable}

تماس با کلینیک