• تماس با ما: 02122398401
  • ایمیل به ما: info@behazinclinic.com
  • ساعت کاری: 08:00 تا 18:00

اوزون تراپی|تحقیقات داخلی

اوزون تراپی

تحقیقات داخلی

   اصلانخانی (1382)تاثير تمرين درماني در آب بر تعادل ايستا و پوياي سالمندان ،مقايسه تمرينات اختلالي و غيراختلالي تمرينات تعادلي مي تواند ميزان افتادن در سالمندان را كاهش دهد. طبق اصل اختصاصي بودن تمرين، انجام برنامه هاي تمريني اختلالي مشابه شرايط واقعي مي تواند به نارسايي هاي حسي و حركتي مرتبط با افزايش سن كمك كند. همچنين، استفاده از برنامه هاي تمريني در آب مي تواند محدوديت هاي اجرايي را كاهش دهد. لذا هدف از تحقيق حاضر مقايسه اثربخشي تمرينات تعادلي اختلالي و غير اختلالي در آب بر قابليت هاي تعادل ايستا و پوياي زنان سالمند است. روش تحقيق حاضر از نوع نيمه تجربي با طرح پيش آزمون، پس آزمون با گروه كنترل است. بدين منظور 37 زن سالمند با دامنه سني 80-65 به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و از طريق گمارش تصادفي، به گروه هاي آزمايشي اختلالي(12=n)، غير اختلالي(12=n) و كنترل(13=n) تقسيم شدند. از تمامي آزمودني ها قبل و پس از دوره تمريني، با استفاده از دستگاه تعادل سنج بايودكس آزمون ثبات قامتي به دو صورت ايستا و پويا اجرا شد. به منظور تحليل يافته ها از آزمون هاي تحليل واريانس، t  همبسته و t  مستقل استفاده شد. يافته ها: تمرين اختلالي بر همه شاخص هاي تعادل ايستا و پويا بهبود معناداري ايجاد نمود(05/0>P). همچنين تمرين غير اختلالي فقط بر شاخص نوسان مياني- جانبي(ML) در هر دو نوع تعادل ايستا و پويا تاثير معنادار نداشت(05/0<P). علاوه بر آن نتايج نشان داد تمرين اختلالي در مقايسه با تمرين غير اختلالي تاثير بيشتري بر بهبود تمامي شاخص هاي تعادل ايستا و پويا داشته است(05/0>P). يافته هاي تحقيق حاضر، اصل اختصاصي بودن تمرين را مورد  تاييد قرار داد. تحقيق حاضر همخوان با برخي تحقيقات گذشته ثابت نمود تمرينات تعادلي مي توانند باعث بهبود تعادل شوند، اما اين گونه تمرينات براي بهبود سازگاري هاي عصبي عضلاني ويژه تعادل، به حد كافي اختصاصي نيستند. لیپوساکشن بنابراين، تمرينات اختلالي مي توانند پاسخ هاي جبراني قامتي در اثر اختلال بيروني را فعال كرده و در نتيجه خطر افتادن را كاهش دهند.(18).صمدی پور ، اخوتیان ، کهریزی (1382)به بررسی سه روش تمرين درماني بر شدت درد و درصد ناتواني افراد مبتلا به كمردرد مكانيكي مزمن.از طرح اجراي اين تحقيق ارزيابي سه روش متداول ورزش درماني در بيماران مبتلا به کمردرد و مطالعه چگونگي تاثير هر يک از اين ورزش ها بر شدت درد و درصد ناتواني ناشي از کمردرد است.اين مطالعه به صورت کارآزمايي باليني بر روي 25 بيمار مبتلا به کمردرد مزمن مکانيکي با شرايط شغلي يکسان انجام شد. ميزان شدت درد توسط جدول ارزيابي عددي درد، و درصد ناتواني ناشي از کمردرد توسط پرسشنامه اوسوستري مورد ارزيابي قرار گرفت. ميزان اعتبار داده ها نيز بوسيله آزمون کندال محاسبه شد. افراد مورد تحقيق به سه زير گروه تقسيم شدند به گونه اي که ميانگين متغيرها در سه گروه، اختلاف معني داري با يکديگر نداشتند.

 

 

     لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی | بادی جت |لیپوست

 {KomentoDisable}

تماس با ما

کلینیک - 02122398401

 موبایل - 09912802094


Location

ایران

تهران، اندرزگو

بعد از مرکز خرید سانا ، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)


به ما ایمیل بفرستید

info@behazinclinic.com

info@behazinclinic.com


درباره ما

کلینیک به آذین

کلینیک تخصصی به آذین، اوزون تراپی درمان درد های مفاصل (زانو ، کمر ، شانه ) با تزریق گاز اوزون دکتر محمد علی جلیلی ارتوپد ، جراح و متخصص استخوان و مفاصل فوق تخصص زانو و آسیب های ورزشی

 

شبکه های اجتماعی

آدرس ما

تهران ، اندرزگو ، بعد از مرکز خرید سانا ، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)

مسیر یابی با Google مسیر یابی با Waze

01 84 39 22 021

instagram telegram

مشاوره پزشکی