تهران ، فرمانیه، اندرزگو
بعد از مرکز خرید سانا، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)
02122398401
info@behazinclinic.com
شنبه - پنچ شنبه 15 الی 22
جمعه تعطیل

اوزون تراپی|تاثیر ورزش های ویلیام

اوزون تراپی

نتایج نشان دادند که تمرينات تعادلي در آب مي تواند تاثير معني داري بر عمل کرد عصبي- عضلاني و تعادل مردان سالمند سالم داشته باشد و احتمال افتادن و به زمين خوردن آن ها را کاهش دهد. ضمن اين که اثرات اين تمرينات پس از دوره هاي بي تمريني ماندگار هستند. از اين رو، تمرينات تعادلي در آب به عنوان يک تمرين عصبي-عضلاني و تعادلي موثر براي مردان سالمند سالم توصيه مي شود.(19).غیاثی و همکاران(1385) در پژوهشی تاثیر ورزش های ویلیام و ثبات دهنده بر عملکرد بیماران با کمردرد مزمن مکانیکی را بررسی کردند. در این مطالعه 34 بیمار زن با کمردرد مزمن بطور تصادفی انتخاب شدند که در دو گروه(17نفر) ورزش های ثبات دهنده و(17نفر) ورزش های ویلیام قرار گرفتند. که هر گروه به مدت 14 جلسه تمرین کردند. یافته های تحقیق نشان داد که ورزش های ثبات دهنده و ویلیام هر دو در کوتاه مدت بر کاهش درد و بهبود عملکرد بیماران موثر می باشند و هیچ گونه برتری بین دو روش مذکور وجود ندارد(45). صادقی و همکاران(1386) پژوهشی با هدف ارزیابی تاثیر ورزش در آب بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند انجام دادند. 30 زن سالمند 70-55 ساله در دو گروه تمرین و کنترل در مطالعه شرکت داشتند. گروه تمرین در برنامه ی تمرینی ورزش در آب به مدت شش هفته، سه جلسه ی یک ساعتی در هفته شرکت کردند. لیپوساکشن نتایج نشان داد که یک دوره ی تمرینی، باعث بهبودی در نتایج آزمون های پیشروی رو به جلو و پیشروی در سمت چپ گردید. مطالعات نشان داد نوسانات قامتی شامل جابجایی های مرکز فشار و سرعت تغییرات مرکز فشار تنها در جهت جانبی داخلی در گروه تمرین پس از شش هفته ورزش در آب بهبود یافت، اما تغییرات معنی داری در میانگین و سرعت تغییرات مرکز فشار در جهت قدامی خلفی مشاهده نشد.

 

 

     لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی | بادی جت |لیپوست

 {KomentoDisable}

تماس با کلینیک