تهران ، فرمانیه، اندرزگو
بعد از مرکز خرید سانا، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)
02122398401
info@behazinclinic.com
شنبه - پنچ شنبه 15 الی 22
جمعه تعطیل

اوزون تراپی|تاثیر ورزش بر کمر

اوزون تراپی

گروه اول با تعداد 8 نفر ورزش هاي ويليامز را انجام دادند، و گروه دوم با تعداد 7 نفر ورزش   هاي مکنزي، و گروه سوم با تعداد 10 نفر بودند که ورزش هاي ثبات دهنده را انجام دادند. طبق برنامه هر گروه طي دو مرحله 6 هفته اي(6 هفته اول 6 روز در هفته و 6 هفته دوم 3 روز در هفته(يک روز در ميان)) و در مجموع 12 هفته ورزش هاي مربوط به خود را انجام دادند. که نتايج به دست آمده نشان دادند که ورزش هاي انجام شده در هر سه گروه با کاربرد ورزش هاي تقويتي عضلات ستون فقرات مي توانند بر کاهش درد بيماران موثر باشند. البته زمان و سرعت کاهش درد، درصد ناتواني و ماندگاري تاثير ضد درد در گروهي که ورزش هاي ثبات دهنده را انجام داد با دو گروه ديگر اختلاف معني دار وجود داشت. بنابراين در هر سه روش درماني درد بيمار کاهش مي يابد، ليکن ورزش هاي ويليامز و مکنزي هميشه در شرايط استاتيک انجام مي شوند و يک گروه عضلاني خاص را تقويت مي کنند، اما در ورزش هاي ثبات دهنده، علاوه بر تقويت عضلات در شرايط استاتيک تقويت عضلات، در شرايط ديناميک نيز صورت مي گيرد. بيمار از شرايط انجام تمرينات سبک به سمت تمرينات سنگين، و در نهايت به سوي بهبود شرايط تعادل از دست رفته پيش مي رود، به همين دليل انجام اين ورزش علاوه بر تسريع در کاهش درد موجب بهبود شرايط ذهني فرد، بهبود اعتماد به نفس و در نهايت کاهش درصد ناتواني ناشي از کمردرد مي شوندلیپوساکشن (18).قادری (1382)به بررسی تاثير تمرينات تعادلي در آب و بي تمريني بر عملکرد عصبي-عضلاني و تعادل مردان سالمند پرداختند با توجه به اين که يکي از اصلي ترين عوامل زمين خوردن در بين سالمندان ضعف عمل کرد عصبي- عضلاني و عدم تعادل مي باشد، موضوع تعادل و بازتواني آن مورد توجه محققان قرار گرفته است. در این مطالعه 30 مرد سالمند به دو گروه 15 نفره کنترل و 15نفر تمرينات تعادلي در آب تقسيم شدند. تمرينات تعادلي در آب به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه و هر جلسه يک ساعت انجام شد. نتايج نشان دادند عمل کرد عصبي- عضلاني و تعادل آزمودني ها در گروه تمرينات تعادلي در آب به طور معني داري بهبود يافت(P<0.05). هم چنين در اين گروه بين پس آزمون و چهار، شش و هشت هفته بي تمريني اختلاف معني داري در اين پارامترها مشاهده نشد

 

 

     لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی | بادی جت |لیپوست

 {KomentoDisable}

تماس با کلینیک