تهران ، فرمانیه، اندرزگو
بعد از مرکز خرید سانا، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)
02122398401
info@behazinclinic.com
شنبه - پنچ شنبه 15 الی 22
جمعه تعطیل

اوزون تراپی|بررسی تاثیر تمرینات تعادلی در آب

اوزون تراپی

   نعمتیان (1381) به بررسی تاثیر تمرینات تعادلی در آب و بی تمرینی بر عملکرد عصبی عضلانی و تعادل مردان سالمندکه به اصلی ترین عوامل زمین خوردن در بین سالمندان ،وعدم تعادل پرداختند که در مدت هشت هفته تمرین در آب و بی تمرین تقسیم شدند، نتایج نشان دادند که تمرینات تعادلی در آب می تواند تاثیر معنی داری بر عملکرد عصبی,عضلانی و تعادل مردان سالمند داشته و احتمال زمین خوردن آن ها را کاهش دهد و همچنین نشان داده شد که حتی پس از یک دوره بی تمرینی ماندگار می مانند، از این رو ، تمرینات تعادلی در آب به عنوان یک تمرین عصبی عضلانی و تعادلی موثر برای مردان سالمند توصیع می شود(13). فرهپور ، اصفهانی (1382) به بررسی اهمیت استقامت عضلانی و ویژگیهای آنترومتریکی به عنوان عوامل هشدار دهنده در بیماران کمر درد مزمن را مورد بررسی قرار دادند و به این موضوع پرداختند که درد کمر فعالیت فیزیکی و اجتماعی بیماران را تا چه حدی محدود می سازد، بدین منظور 16زن مبتلا به کمر درد مزمن و 30 زن سالم با دامنه سنی 20 تا40 سال به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. لیپوساکشن شدت درد ، ناتوانی استقامت عضلات فلکسوری تنه ، اکستنسورهای تنه ، و اندام تحتانی ، تر کیب و تیپ بدنی کلیه آزمودنی ها اندازه گیری شد، این اندازه گیری ها پس از سه ماه ورزش درمانی (آب درمان) تکرار گردید. نتایج نشان داد درد کمر نو میزان ناتوانی بیماران به ترتیب 58 و 38 درصد بهبود یافتند . قبل از درمان استقامت عضلانی بیماران را به طور متوسط حدود 62 درصد نسبت به افراد سالم کمتر بود، ویژگیهای آنتروپومتریک هر دو یکسان بود ، استقامت فلکسورها پس از درمان تغییر ی نکرد اما در اکستنسورها حدود 51 درصد در تنه و44 درصد در اندام تحتانی افزایش به وجود آمد(20).

 

 

     لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی | بادی جت |لیپوست

 {KomentoDisable}

تماس با کلینیک