تهران ، فرمانیه، اندرزگو
بعد از مرکز خرید سانا، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)
02122398401
info@behazinclinic.com
شنبه - پنچ شنبه 15 الی 22
جمعه تعطیل

اوزون تراپی|انجام تمرینات

اوزون تراپی

تمرين شماره(11): در حالي كه پاها دو برابر عرض شانه ها باز مي باشد با دست راست مچ دست چپ را گرفته در حالي كه دست ها كاملا كشيده است و درون آب قرار دارد فرد سعي مي كند آب را با ساعد و بازو خود بصورت يك نيم دايره ابتدا آب را از چپ به راست و سپس همين تمرين را  از راست به چپ انجام دهد(3 ست هر بار 10 حركت). تمرين شماره(12): دست ها كاملا صاف در دو طرف بدن فرد تا گردن درون آب فرو رفته است در حالي كه دست ها كاملا صاف است و پاها كمي خميده سعي مي كند دو دست خود تا جلوي سينه به هم برساند(سه ست هر بار10حركت). تمرين شماره(13): بازوها به سينه مي چسبد در حالي كه آرنج ها خم بطرف سينه خواهد بود در حالي كه فرد تا سينه درون آب قرار دارد سعي مي كند در مرحله اول با پشت بازو و ساعد آب را به طرف بيرون فشار  دهد سپس دست ها را به مرحله قبل فشار وارد مي آورد. تمرين شماره(14): در حالي كه پاها به نزديك هم مي باشد فرد سعي مي كند به طرف پاها رفته پشت زانوها را گرفته و نگه دارد(سه ست 10ثانيه). تمرين شماره(15): در حالي كه تمرين كننده ها كنار ديواره استخر ايستاده اند يك پا را به صورت زانوي خم نزديك سينه بياورد و نگه دارن(سه ست 10ثانيه). تمرين شماره(16): تمرين كننده ها در عرض استخر شروع به راه رفتن مي كند همزمان سعي مي كنند لیپوساکشنزانو خود را بالا بياورند(رفت و برگشت). تمرين شماره(17):  تمرين كننده ها دست ها را به ديواره استخر مي گيرند و سعي مي كنند زانو را به سينه نزديك و سپس پا را به طرف پائين هدايت مي كنند(سه ست 15 تكرار). تمرين شماره(18): در حالي كه دو دست ديواره استخر را گرفته سعي خواهد كرد در حالي كه يك زانو خم است  پا را از پهلو به طرف مركز بدن هدايت كند(سه ست 15 تكرار).تمرين شماره(19): در حالي كه پشت به ديواره تمرين كننده ايستاده است سعي مي كند ديواره را با دست بگيرد و با بالا آوردن شكم پا را همانند دوچرخه سواري حركت مي دهد(سه ست 15 تكرار). تمرين شماره(20): در حالي كه دست ها را از  پشت به ديواره استخر گرفته و پاها را بالا آورده سعي مي كند دو پا را به هم نزديك كند سپس دو تا پا را همزمان به سينه نزديك كند و به سر جاي اول برگرداند(سه ست 15 تكرار). تمرين شماره(21): يكي از تمرينات ديگر اينكه از آزمودني ها مي خواهيم به پشت روي آب شناور شوند و سعي كنند در حالي بدن كاملا صاف است پاها را همانند(پاي كرال پشت) به حركت در آورند(دوتا عرض). تمرين شماره(22): آزمودني ها در عرض استخر شروع به راه رفتن به پشت مي كنند(دو تا عرض).تمرين شماره(23): آزمودني در حالي كه صورت و تمامي بدنش بر روي آب قرار گرفته با دستاني كاملا كشيده(شناوري بر روي سينه) انجام داده است سعي مي كند با يك حركت پاهاي خود را با دستانش گرفته و سپس به مرحله ابتداي خود برگردد(سه ست 15 بار تكرار).

 

     لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی | بادی جت |لیپوست

 {KomentoDisable}

تماس با کلینیک