تهران ، فرمانیه، اندرزگو
بعد از مرکز خرید سانا، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)
02122398401
info@behazinclinic.com
شنبه - پنچ شنبه 15 الی 22
جمعه تعطیل

اوزون تراپی|اجراي برنامه تمرينات

اوزون تراپی

همچنین اختلاف معنی داری در میانگین و سرعت تغییرات مرکز فشار و آزمون پیشروی عملکردی روبه جلو و سمت چپ بین دو گروه بعد از تمرین مشاهده گردید(22).فلاح (1388) به بررسي تاثير يک برنامه منتخب ورزش درماني در آب بر درد، عملکرد و زمان تحرک بيماران زن مبتلا به کمردرد مکانيکي پرداختند ، نمونه هاي مورد مطالعه 19 نفر زن بودند که به صورت تصادفي به دو گروه تجربي(13نفر) که برنامه تمرينات را سه روز در هفته انجام مي دادند، و گروه کنترل(6 نفر) که یک روز در هفته، تمرينات آب درماني را اجرا مي کردند، تقسيم شدند(ميانگين سن گروه تجربي 77/8±47 و گروه کنترل  67/34 و BMI گروه تجربي 31/5± 13/24 و کنترل43/2±7/25)، این تمرينات شامل فعاليت هاي کششي، تمرينات گرم کردن، ورزش در آب عميق و تمرينات سرد کردن به مدت 80  دقيقه بودند. متغيرهاي پژوهش شامل درد، عملکرد و زمان تحرک فرد بودند. ارزيابي  سه مرحله به صورت اوليه مياني و نهايي هر کدام به فاصله سه هفته و به طور کلي در شش هفته متوالي انجام شد. نتایج این تحقیق نشان دادکه پس از اجراي برنامه تمرينات، تفات معناداري در شدت دردکمر(p<0/01)  و درد در وضعيت هاي مختلف (p<0/01) مشاهده شد. همچنين عملکرد(p<0/01)  و زمان تحرک(p<0/01)  در گروه تجربي، تغيير معناداري نشان داد.نتايج نشان مي دهند که اجراي برنامه تمرينات منتخب ورزش درماني در آب با مشخصات تحقيق حاضر فقط در گروهي که سه روز در هفته آن را انجام دادند، موجب بهبود شرايط بيماران مبتلا به کمردرد از نظر شاخص هاي شدت کمردرد، عملکرد و زمان تحرک مي شود24).صادقی و همکاران(1391) پژوهشی با هدف بررسی تاثیر تمرینات تعادلی در آب و بی تمرینی بر عملکرد عصبی – عضلانی در  مردان سالمند سالم انجام دادند. تمرینات در آب به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه و هر جلسه یک ساعت بدان پرداخته شد. لیپوساکشن نتایج بدست آمده نشان دادند که عملکرد عصبی-  عضلانی و در گروه تمرینات در آب به طور معنی داری بهبود یافت. همچنین در این گروه بین پس آزمون و چهار، شش و هفته بی تمرینی اختلاف معنی داری در این پارامتر ها مشاهده نشد (23).لی و همکاران(1999) تأثير تمرين در آب و بيرون از آب بر تعادل ايستا و پويای مردان سالمند سال مطالعه حاضر به منظور مقايسه تأثير تمرين در آب و بيرون از آب بر کنترل تعادل مردان سالمند سالم انجام شد. اين مطالعه يک تحقيق نيمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون و با دو گروه مداخله ی تمريني و يک گروه کنترل می باشد، که در آن 40 مرد سالمند سالم بالای 65 سال به صورت تصادفی به سه گروه تمرين در آب(13 نفر)، تمرين در بيرون از آب(12 نفر) و کنترل(15 نفر) تقسيم شدند. دو گروه تمرين در آب و بيرون از آب هر کدام به مدت 6 هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقيقه، در تمرينات مشابه در دو محيط آب و بيرون از آب شرکت کردند.

 

 

     لیپوساکشن | بادی جت | لیپوست | لیپوماتیک | مامو پلاستی | ابدومینوپلاستی | بوتاکس | اوزون تراپی | بادی جت |لیپوست

 {KomentoDisable}

تماس با کلینیک