• تماس با ما: 02122398401
  • ایمیل به ما: info@behazinclinic.com
  • ساعت کاری: 08:00 تا 18:00

ازون تراپی | صافي كف پا

صافي كف پا کمتر مواردی پیش می آید که انسان در مورد نحوه راه رفتن خود فکر کند. اما باید گفت فرآیند راه رفتن دارای یک مکانیزم نسبتاً پیچیده، بخصوص برای پاها می باشد. زیرا تمام وزن بدن به پاها وارد شده و منجر به حفظ تعادل آن می شود. از جمله بیماریهای شایع پا، صافی کف پا می باشد.در این بیماری، قوس کف پا صاف می شود. به كاهش ارتفاع قوس طول داخلي،صافي كف پا مي گويند. این اختلال معمولاً مشکل ساز نیست ولی گاهی اوقات می تواند برای پاها، مچ و زانو مشکل آفرین باشد.

ازون تراپی | صافي كف پا

در حال حاضر وسایل ساده ای وجود دارد که کمک می کند این مشکلات کمتر ایجاد شوند . پای ما دارای ساختمان بسیار پیچیده ای است. هر دو پا از 26 استخوان تشکیل یافته است که توسط 33 مفصل و بیش از 100 عضله، رباط و زردپی به هم متصل می شوند. نحوه قرارگیری صحیح این اجزاء منجر به ایجاد حالت قوس طبیعی در کف پا می شود. در هنگام راه رفتن این ساختمان قوسی شکل منجر به پخش نیروی وزن بدن شما در کل سطح پاها می شود. بعلاوه این قوس در نحوه راه رفتن نقش اساسی ایفا می کند. این قوس باید هم محکم باشد تا بتواند وزن بدن را تحمل کند و هم انعطاف پذیر باشد تا بتواند خود را با سطوح مختلف وفق دهد. شکل فوق از بالا به پايين قوس زياد کف پا ؛وضعيت نرمال و کف پای صاف را نشان می دهد کف پای صاف گاهی به دلایل فوق است و قاعدتا" قابل درمان است ولی گاهی این وضعیت ثابت شده و با حرکات درمانی قابل درمان نیست . اگر از پشت به پای فرد در حال ایستاده نگاه کنیم فردی که کف پایش صاف است پاشنه پایش بصورت پیچ خورده دیده می شود . اگر فرد با پای برهنه بر روی سطحی صاف مثل موزائیک راه برود بعد از چند قدم راه رفتن با نگاه کردن به کف پا میتوان فهمید که فرد کف پای صاف دارد یا نه . به این شکل که اگر تمام سطح کف پا بازمین تماس داشته باشد تمامی آن خاکی می شود و این پا دچار کف پای صاف است و لی اگر قسمت قوس کف پا خاکی نشده باشد به این معنی است که کف پا صاف نیست . به طور كلي در كف پا، سه نقطه وجود دارد كه نقاط اصلي تحمل كننده وزن هستند . آنها عبارتند از : 1.زير استخوان پاشنه: 2. زير انتهايي تحتاني اولين استخوان كف پايي. 3. زير انتهايي تحتاني پنجمين استخوان كف پايي. حال اگر اين سه نقطه را به هم وصل كنيم، مثلثي حاصل مي شود كه اضلاع آن در واقع همان قوسهاي پا هستند. به کاهش ارتفاع قوس داخلی پا صافی کف پاگفته می شود. درهرپا سه قوس وجود دارد: 1. قوس طولی ميانی .(Medial longitudinal 2. قوس طولی خارجی . (Lateral longitudinal) 3. قوس عرضی(Transverse) تقسيم بندی کف پای صاف: 1. کف صاف به خارج چرخيده.(pes plan valyus) 2. به سمت داخل خم و به خارج چرخيده. 3. قوس دارطبيعی و به سمت خارج چرخش پيداکرده. (Valyus Foot) نقاطی در پا وجود دارد که وزن بدن از آن نقطه به زمين انتقال می يابد: 1. پاشنه« علت ضخامت پاشنه فشاری است که برآن وارد می شود». 2. انتهای متاتارس اول 3. انتهای متاتارس پنجم اتصال آنها که تشکيل دهنده يک مثلث (Arch) می باشند. خصوصيات قوس پا: قوس ها دارای انعطاف پذيری بوده وتحرکی که در قوس وجود دارد« حالت تعادل دارند». 1. ثبات پا وتحمل فشار« پريدن از بالابه سمت پائين». عوامل ثبات دهنده قوس طولي الف: عوامل استخواني مخصوصاً شكل مفصل قاپي- ناوي ب: رباطهاي حمايت كننده: ج: نيام كف پايي د: عضلات اينترينسيك به طور مستقيم وعضلات اكسترينسيك به طور غير مستقيم موجب ثبات قوس طولي مي شوند. عواملي كه منجر به كاهش ارتفاع قوس طولي داخلي مي شوند: پيچش درشت ني به سمت داخل1. 2.دور شدن جلو پا از خط وسط. صافي كف پا را مي توان در درجات زير رده بندي كرد: درجه اول الف: تغيير شكل وضعيتي: در اين نوع، فرد مي تواند وضعيت خود وتغيير شكل را اصلاح كند. ب: مرحله انتقال: دراين نوع، ممكن ايت تغييراتي در عضلات ورابطها مشاهده شود. هم چنين گاهي موارد جا به جاي استخواني وجود دارد. در اين نوع، ممكن است با دادن وضعيت به پا درد از بين نرود. درجه دوم در اين مرحله: تغييرات جزئي در استخوان ها مشاهده مي شود. كوتاهي عضلات وگرفتگي آنها نيز ديده مي شود واصلاح كامل غير ممكن است . درجه سه در اين نوع، استخوانها تغيير شكل يافته اند . تغيير شكل مفاصل كاملاً مشخص است وبه صورت ثابت در مي آيد. عوامل ايجاد کتتده صافی کف پا: 1. نوع مادر زادی (Congenital) بدترين نوع کف صاف پای صاف است و نياز به جراحی دارد. 2. نوع ارثی (Heriditary) بحث ژن مطرح است« از قبل وجود داشته،از والدين». 3. نوع اکتسابی (Acquired) بحث ما بيشتر بر روی اين نوع عارضه متمرکز می گردد. کف پای صاف نوع اکتسابی: 1. خواباندن بچه روی شکم:پاها به سمت بيرون می چرخد،در اين حالت لبه داخلی پا روی زمين قرارمی گيرد« پابه سمت خارج می چرخد».چون نوزاد قبل از به دنيا آمدن در مايع آمينيون به حالت آزاد چرخش داشته، درصورتی که حال با تشک سفت برخورد می نمايد. 2. چرخش ران هابه خارج « عضلات به خارج چرخانده ران کوتاه می شوند» لبه داخلی پا با زمين تماس پيدا می کند. 3. مرحله اول بزرگ شدن بچه: دو زانو نشستن بچه ها،آشيل وعضلات دوقلو کوتاه می شوند.« خانم هايی که از کفش پاشنه بلند استفاده می کنند». حالت راه رفتن روی پاشنه وپنجه می باشد.(Heel – Toe) چون پاشنه بالانمی آيد به سمت بيرون چرخانده،قسمت داخلی پابا زمين تماس پيدا می کندکه منجربه صافی کف پامی گردد. 4. مرحله دوم:بازی فوتبال و دويدن.درد درکدام نقطه پا پيدا می شود.(Shin Splint) ،در اين حالت چون چرخش عضلات به خارج می باشد،درد در ساق پاقسمت خارجی عضلات نازک نی نمايان می گردد.گرفتگی عضلات پا باعث چرخش آنهابه خارج می باشد و قرارگرفتن لبه داخلی پا به سمت خارج و تکرارآن صافی کف پامی باشد. 5. مرحله سوم: اگر بچه ها چاق باشند(فشار منتقل شده بر قوس های پاکه اعمال وزن زياد به مدت زمان طولانی می تواند منجربه کف پای صاف گردد. 6. کفش نامناسب «کفش هايي که دارای زيره پارچه ای نازک هستند» 7. صاحب شغل شدن درکارخانه ها:انجام مشاغل سنگين ياايستادن طولانی مدت باعث ايجاد کف پای صاف می گردد. 8. سن« پيری» Senile درطول سال ها ليگامنت ها ضعيف،عضلات سست،استخوان ها پوک می شوند،اين فشارها باعث صافی کف پا می شوند. 9. بعضی از رشته های ورزشی « وزنه برداری». 10. شل شدن رباط(Ligament Laxity) زمانی که پا را بلند می کند قوس دار،ولی وقتی که روی زمين می گذارد پهن می شود. پای پهن(Sapling Foot) چندنوع کف پا داريم: 1. اصلاح ناپذير (Rigicl) سفت قابل درست شدن نيست. 2. اصلاح پذير (Mobile) متحرک هنوز سفت نشده برگشت پذير است.بحث ما روی اصلاح پذير می باشد. عوارض ناشی ازکف پا:تغييرات کفش«قسمت داخلی برآمدگی پيدا می کند». 1. درد در ناحيه قوزک داخلی به علت کشش بافت های نرم. 2. درد در کنار خارجی پابه علت فشردگی استخوان ها. 3. شست به سمت انگشت کوچک منحرف می گردد« شست کجی»Hallux Valyus 4. درد در ليگامنت ها و بافت های داخلی زانو. 5. فشردگی استخوان ها درکنار داخلی زانو که منجر به درد می شود. 6. خستگی زود رس در اين گونه از افراد. 7. در اين حالت کنار داخلی کفش دچار سائيدگی می شود. 8. برخورد پا با زمين وعکس العمل نيروی وارده از زمين که منجربه کمر درد می گردد« چون خميدگی پاباعث کج وارد شدن نيرو به ستون فقرات می گردد». تشخيص صافی کف پا: قوس های پا 1. در قوس طولی خارجی پا دو رديف استخوان دخالت دارند.« از انگشت دوم». 2. در قوس طولی داخلی پا سه رديف استخوان دخالت دارند. صافی کف پا: 1. تغيير رنگ پوست« روشن تر است». 2. اثرپا بيشتر ازحد معمول باشد.« استفاده از جعبه آينه دار» ( Podes cope). 3. ازپشت به تاندون آشيل نگاه کردن که به سمت بيرون منحرف می شود{« بررسی وضعيت تاندون آشيل». درپای طبيعی درقسمت خارجی پاشنه می باشد}. 4. قرار دادن پاها روی هم،وعلامت گذاری زيرقوزک داخلی درفاصله حدود 5/2 سانتی متری استخوان ناوی برجستگی شست،« اگربه استخوان پنجم پا خط رسم گردد بايد روی قوزک قرار بگيرد».درحالت طبيعی بايد روی خط باشد .Fees Line پايی که قابل اصلاح باشد زمانی که انگشتان بالا می آيد قوس ايجاد می شود.« ايجاد قوس باعث بالاآمدن انگشتان می باشد». علائم وعوارض 1. فقدان حالت فنري بودن در پا. 2. فقدان عمل ضربه گيري در پا 3. وارد آمدن فشار به عروق واعصاب پا: 4. خستگي زودرس. 5. استهلاك سريع كفش: 6. تأثيرات ثانويه روي زانو: اين افراد معمولاً براثر كشيدگي بافت نرم ودرد در قسمت خارجي زانو بر اثر فشردگي استخوانها دچار درد در قسمت داخلي زانو مي شوند. 7. درد در قسمت داخلي وخارجي مچ پا: 8. درد كمر: در خيلي از منابع، برخي دردهاي كمر را به صافي كف پا نسبت مي دهند. 9. انحراف سر استخوان قاپ به سمت داخل وكف پا. 10. برجستگي استخوان ناوي در لبه داخلي پا. 11. تحمل وزن از لبه داخلي پا. 12. محدوديت دامنه حركتي چرخش پا به داخل. 13. انحراف انگشت شست به خارج ( شست كج). تشخيص كف پاي صاف 1.اندازه گيري وضعيت ساق –پاشنه با استفاده از گونيا متر 2. وضعيت پاشنه ها در پاي چرخيده به خارج از نماي خلفي 3.استفاده از نقش كف پا (رد پا )براي تشخيص تغيير شكل پا 4 .بررسي پوست كف پا 5.بررسي استخوان ناوي 6.برجستگي استخوان قاپ اصلاح صافی کف پا: 1. چرخانيدن پابه سمت داخل در اين حالت حداقل 30 ثانيه حفظ گردد« از بالا وپائين زانوگرفته شود». 2. کوتاهی تاندون آشيل کشاندن پابه سمت خودش«بالا» باپارچه. 3. تقويت برای تاندون آشيل« استفاده از تخته با زاويه 30 درجه روی زمين وتکيه به ديوار». اغلب درد مربوط به اندام تحتانی کمر،زانو،آشيل از بين می رود. 4. کشيدن پا با دست« توسط يارکمکی» که به ساعد چسپيده است.درمورد بچه تا سن 3 سالگی نمی توان اظهارنظر نمود،چون چربی های بدن او کاملاً هماهنگ نشده است. 5. قرار دادن پارچه نازک زير پا و باخم کردن انگشتان پارچه زير پا جمع می شود.عضلات خم کننده انگشتان درحفظ قوس پا نقش دارند. 6. برای تقويت بهتر« سطح پيشرفته تر» روی پارچه وزنه قرارمی دهيم. 7. راه رفتن روی لبه داخلی پا« عضلات بداخل چرخاننده پا کارمی کنند،درشت نی قدامی». 8. راه رفتن روی پاشنه پا کشيدن آشيل و تقويت عضلات درشت نی. 9. راه رفتن به شکل« تی»T. 10. راه رفتن در زمين های شنی،چرخاندن کف پا بداخل و بعداً قرار دادن روی شن. 11. استفاده ازتوپ و خم کردن انگشتان روی توپ،خم کننده ها تقويت می شوند.« خم کردن انگشتان و چرخش بداخل، خم کردن انگشتان بداخل و مقاومت ايجاد کردن بادست». با اين حرکات قوس کف پا اصلاح می گردد و به تنهايی اثری ندارد. . در درجه اول بايد ازکفی طبيعی استفاده نمايد. 2. کفی طبی درست باشد. 3. برای درست شدن صافی کف پای بچه هاتاسن 12 ساله درخانه تا مادامی که سرپا هستند بايد از دمپايي طبی قوس دار استفاده نمايند. 4. افرادی که صاف کف پا دارند و رباط آنها شل می باشد،به هيچ وجه قابل اصلاح نيستند،اما اگر ازکفی طبی استفاده کنند مشکلی برای آنها ايجاد نمی گردد. 5. اگر ورزش های اصلاحی درست انجام دهند،وکفش آنها دارای کف طبی باشد درعرض دو تاچهار سال صافی کف پا درست می شود. 6. در صورت استفاده از کف طبی درست بازهم پس از مدتی قوس پا اصلاح می گردد،قوس که درست گردد به مرور زمان طول آنها کوتاه می شود و قوس ايجاد می گردد« از طريق ايجاد عضلات طول آنهاتغيير می يابد». 7. آنهايی که سنی از صافی کف پاهايشان گذشته،در سنين بالا اگر حرکات اصلاحی انجام دهند صافی کف پا اصلاح می شود. حركات اصلاحي .حركات كششي الف: كشش وترآشيل ب:كشش عضلات نازك نئي ..تمرينات تقويتي الف: تقويت عضله درشت نئي قدامي ب: تقويت عضلات خم كننده انگشتان ج: تمرين مقاومتي براي عضلات خم كننده انگشتان ح:چرخش انگشتان همراه با چرخش قسمت جلو پا به داخل درمان قبل از هر چیز با استفاده از کفی های طبی مخالفم و استفاده از آنها را به هیچ عنوان توصیه نمی کنم در مر حله اول راه رفتن روی یک خط صاف در حالی که پنجه های پا رو به بیرون نباشد وکاملا" مستقیم را توصیه می کنم . دوم ماساژ کف پا با استفاده از یک بطری می توانید کف پا را ماساژ دهید بدین شکل که بطری را روی زمین قرار داده کف پا را روی آن قرار دهید و بآرامی به جلو و عقب حرکت دهید . این حرکت پا را برای برگشتن به وضعیت صحیح کمک می کند .با استفاده از یک حوله هم می توانید با کمک دو دست کف پا را ماساژ دهید . با استفاده از همین حوله می توانید حرکت تقویتی برای عضلات کف پا را مانند شکل انجام دهید . حرکت بعد بلند شدن روی پنجه پا هاست . در حالی که دست ها را برای حفظ تعادل به دیوار زده اید پاها را به انداز ه عرض شانه ها باز کرده در وضعیت صحیح پنجه ها کمی به داخل روی پنجه ها بلند شوید . این حرکت را چندین بار در هر نوبت وچند نوبت در روز انجام دهید . حرکت فوق هم برای تقویت عضلات کف پا مناسب است . استفاده از کفی های طبی زمانی مناسب است که شما بخواهید مسافت های طولانی را راه پیمایی کنید و صافی کف پای شما هم بقدری باشد که پا کاملا" تغییر شکل یافته باشد و شما توان راه رفتن بدون کفی طبی را نداشته باشید در غیر اینصورت استفاده از کفی طبی جز اینکه عضلات نگهدارنده قوس کف پا را ضعیف تر کنند کاری انجام نخواهند داد . همانطور که قبلا" ذکر شد عضله سوم نازک نئی و عضلات کف پایی نگهدارنده قوس کف پا هستند و استفاده از کفی و دمپایی طبی باعث حذف عضله از کارآن است و عدم بکار گیری عضله باعث آتروفی یا به عبارتی کوچک و ضعیف شدن عضله می شود . شما می توانید حین انجام تمرینات از دمپایی طبی استفاده کنید و در بقیه موارد با راه رفتن صحیح به رفع مشکل خود بپردازید . بعضی از پزشکان گاها" مشتاق دیدار مجدد شما هستند . ورزش های اصلاحی صافی کف پا کاهش ارتفاع قوسی طولی داخلی پا یا همان کف پای صاف با علائم وعوارضی مانند بیرون زدگی استخوان ناوی در لبه داخلی پا،تبدیل تقعر داخلی پا به تحدب، کاهش ارتفاع لبه داخلی پا تا زمین، افزایش سطح تماس کف پا با زمین، انحراف انگشت شست به خارج، برآمدگی کفش در قسمت داخل، انحراف وتر آشیل به خارج، بروز درد در قسمت داخلی و خارجی مچ پا، خستگی زودرس، تمایل زانو به تغییر شکل ( زانوی ضربدری ) همراه است.این عارضه دارای علل مختلفی از جمله وراثت، وزن زیاد، پای پهن، کوتاهی وتر آشیل، انحراف قسمت جلو یا عقب پا به خارج است. ▪ برای رفع این عارضه روزانه حداقل بین ۱۵-۱۰ دقیقه ورزش های زیر را انجام دهید و توجه داشته باشید هرچه مدت تمرین و یا دفعات آن در طول روز افزایش پیدا کند، روند درمان سریع تر پیش خواهد رفت، در بچه ها با تمرین های مداوم معمولا بعد از ۴ تا۲ سال تغییر شکل اصلاح می شود . ▪ استفاده از کفی و یا کفش طبی برای از بین بردن این عارضه بسیار مفید است، چون باعث می شود پا در تمام طول روز در وضعیت مناسب و اصلاح شده قرار بگیرد. ▪ در صورتی که صافی کف پای شما به دلیل کوتاهی وتر آشیل است، باید ورزش های کششی انجام دهید که ساده ترین این ورزش ها ایستادن روی جعبه شیب دار است. به گونه ای روی جعبه شیب دار بایستید که پنجه پای شما به سمت بالا و پاشنه پاهایتان در پایین قرار بگیرد. ▪ پارجه نازکی زیر پای خود بیندازید و سعی کنید با خم کردن انگشتان پاهای خود آن را به سمت کف پا جمع کنید. ▪ پای خود را روی توپ تنیس قرار دهید، انگشتان پا را به سمت پایین خم کنید وسپس قسمت جلو پا را به داخل بچرخانید. ▪ با پای برهنه روی لبه خارجی پا راه بروید، این حرکت باعث تقویت عضلات به داخل چرخاننده پا می شود. ▪ برای تقویت عضله درشت نی قدامی و کشش وتر آشیل در حالی که پا را به داخل می چرخانید، روی پاشنه پا راه بروید. نمونه تمرينات كششي الف: به فرد توصيه مي شود كه روي سطوح شيبدار ( به طرف بالا) راه برود ب:. به فرد توصيه مي شود كه در هنگام نشستن ، به صورت چهار زانو بنشيند . اين نحوه نشستن موجب كشش عضلات كوتاه شده مي شود . ج: به فرد توصيه ميشود كه روي لبه خارجي پا راه برود . اين حركت موجب كشش عضلات نازك نئي و تقويت عضلات چرخاننده پا به داخل مي شود . نمونه تمرينات تقويتي الف: راه رفتن روي پاشنه؛ ب : راه رفتن روي لبه خارجي پا؛ ج: فرد مي ايستد و پارچه نازكي را زير انگشتان پا قرار مي دهد . حال سعي ميكند با خم كردن انگشتان وتكرار حركت، پارچه را به زير پا بكشد. یکسری ابزارهای محافظت کننده نیز وجود دارند که می توان آنها را بر اساس شکل کفش تغییر داده و لذا به مدت بیشتری از آنها استفاده نمود. این ابزار به گونه ای ساخته شده اند که در داخل کفش قرار داده شده و از طرف دیگر به پا نیز حالت قوسی می دهند و دارای انواع مختلف از نظیر انواع سفت و نرم می باشد که انتخاب آنها بر اساس نظر پزشک می باشد. اگر فرد دچار التهاب زردپی عضله خلفی استخوان درشت نی شده باشد باید از گوه های مخصوص استفاده کند. که در قسمت داخلی کفشها گذاشته می شود و نحوه پخش نیرورا مطلوب تر ساخته و در نتیجه فشار کمتری به این زردپی وارد می شود. گاهی اوقات در این موارد ممکن است پزشک استفاده از پوششهای خاص مچ پا را تا هنگام کاهش التهاب، توصیه کند. در موارد بسیار شدید نیز زردپی باید تحت عمل جراحی قرار گیرد. دستگاه تمريني براي كف پاي صاف حتما شنيده ايد يكي از عواملي كه منجر به معافيت جوانان از خدمت سربازي مي شود ، داشتن كف پاي صاف است . پژوهشگر جوان خوزستاني درصدد برآمده است تا نخستين دستگاه تمرين درماني را براي بيماران با كف پاي صاف طراحي كرده و بسازد . محمود امير خدا ، دانشجوي رشته فيزيوتراپي دانشگاه علوم پزشكي شاپور اهواز و پژوهشگر نمونه چهارمين جشنواره ممتازين ، مبتكرين و نوآوران بسيجي در سال 84 اين فرد است . با توجه به نياز روزمره و مكرر بيماران داراي كف پاي صاف يا افراد با كاهش قوس طولي كف پا براي انجام دو حركت يعني فلكسيون مقاومتي انگشتان پا ( خم كردن انگشتان پا به سمت پايين ) به منظور حفظ و افزايش قوس طولي پا و نيز ايمورژن مقاومتي پا ( چرخش لبه خارجي پا به سمت پايين و داخل ) طراحي و ساخته شده است . علي رغم شكل ظاهري دستگاه كه بسيار ساده است ، اما براي جلوگيري از عوارض ناشي از بيماري بسيار سودمند است . مورد استفاده از اين دستگاه در افراد مستعد كشيدگي يا پيچيدگي مفصل مچ پا به ويژه ورزشكاران و افراد كم تحرك است . استفاده از اين دستگاه عوامل ثبات دهنده مفصل شامل كپسول مفصلي ، ليگامان ها ، عضلات ، تاندون ها و ... را استحكام مي بخشد . و مفصل را در برابر پيچش ها و كشش هاي ناگهاني مقاوم مي سازد . منابع: 1-سایت اطلاع رسانی دانشنامه رشد www.daneshnameh.roshsd .ir 2- سایت جامع اطلاع رسانی فارسی آفتاب www.aftab.ir 3- سایت اطلاع رسانی تبیان www.tebyan.net فهرست صافي كف پا 1 تقسيم بندی کف پای صاف: 4 نقاطی در پا وجود دارد که وزن بدن از آن نقطه به زمين انتقال می يابد: 4 عوامل ثبات دهنده قوس طولي 5 عوامل ايجاد کتتده صافی کف پا: 6 کف پای صاف نوع اکتسابی: 6 پای پهن(Sapling Foot) چندنوع کف پا داريم: 8 عوارض ناشی ازکف پا:تغييرات کفش«قسمت داخلی برآمدگی پيدا می کند». 8 تشخيص صافی کف پا: 9 قوس های پا 9 صافی کف پا: 9 علائم وعوارض 9 اصلاح صافی کف پا: 11 با اين حرکات قوس کف پا اصلاح می گردد و به تنهايی اثری ندارد. 12 حركات اصلاحي 12 درمان 13 ورزش های اصلاحی صافی کف پا 15 نمونه تمرينات كششي 17 دستگاه تمريني براي كف پاي صاف 18 منابع: 18 موضوع: صافي كف پا تهیه کننده: شماره دانشجویی:

{KomentoDisable}

تماس با ما

کلینیک - 02122398401

 موبایل - 09912802094


Location

ایران

تهران، اندرزگو

بعد از مرکز خرید سانا ، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)


به ما ایمیل بفرستید

info@behazinclinic.com

info@behazinclinic.com


درباره ما

کلینیک به آذین

کلینیک تخصصی به آذین، اوزون تراپی درمان درد های مفاصل (زانو ، کمر ، شانه ) با تزریق گاز اوزون دکتر محمد علی جلیلی ارتوپد ، جراح و متخصص استخوان و مفاصل فوق تخصص زانو و آسیب های ورزشی

 

شبکه های اجتماعی

آدرس ما

تهران ، اندرزگو ، بعد از مرکز خرید سانا ، بن بست سالاری ، پلاک 16 ، طبقه سوم ، (302)

مسیر یابی با Google مسیر یابی با Waze

01 84 39 22 021

instagram telegram

مشاوره پزشکی