74
توسط Super User, 4 هفته قبل
0 0

اوزون تراپی

اوزون درمانی

به خداوندی خدا قسم وقتی از تخت اومدم پایین و این کفشامو پوشیدم من دولا نمیشودم کفش بپوشم دولا نمیشدم از یک بلندی مثل تختی صندلی راحت باید وامیستادم  تا یک خورده پام باز میشد چون پاهای من قفل میکرد پاهای من صدا میداد شبا تا صب من باید خدا خدا میکردم تا پاهامو باز کنم من در شرایط خیلی بدی بودم و از این جهت وقتی شما این گاز رو تزریق کردین در وسط همین اتاق شما دستمو اوردم به صورتم و اشک ریختم و  شمارو دعا میکردم و اینارو اول از خدا ممنونم و واقعا دکتر دکترا خداست و بعد شما...

خبرها

کلینیک به آذین

کلینیک به آذین