02122651708  02122398403 تلفن    شبکه های اجتماعی 

پیکر تراشی

ممکن است شما از لحاظ فزیکی ظاهر و وزن مناسب و ایده آلی داشته باشید ولی تجمع چربی در قسمت مختلف از بدن شما را دچار مشکل و افکار شما را درگیر نماید و این چربی ها و چاقی در برابر رژیم غذایی یا ورزش مقاوم هستند پیکر تراشی با بادی جت می تواند به رفع اجتماع این چربی ها که به ورزش مقاوم هستند کمک نماید با بادی جت که از فشار زیاد آب استفاده می کنند تا بافت نا مطلوب چربی ها با روش های معمولی و عادی به آرامی از بافت زیر پوست بیرون آورده شده و به صورت دائمی حذف می شوند.